Zgodnie z  instrukcją postępowania w przedmiocie ustalania opłaty zmiennej, opracowaną przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Dyrektor RZGW zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli gospodarowania wodami w celu pozyskania informacji na potrzeby ustalenia wysokości opłaty zmiennej, dotyczących ilości pobranej wody oraz ilości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 i 2180) opłacie zmiennej podlegają następujące usługi wodne:
1)    pobór wód podziemnych;
2)    pobór wód powierzchniowych;
3)   odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;
4)    wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
5)    wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu.
 
Zgodnie z założeniem, kontrola gospodarowania wodami ma ustalić stan faktyczny dotyczący korzystania z wód w ramach usług wodnych. Stan ten ustalany jest w toku kontroli na podstawie pomiarów albo odczytów z urządzeń pomiarowych dokonywanych w trakcie kontroli, dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, w tym prowadzonych rejestrów poborów wód oraz ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, a także badań jakości odprowadzanych ścieków.
W celu wygenerowania pliku PDF należy przejść do zakładki PROTOKÓŁ.
W celu wygenerowania pliku PDF należy przejść do zakładki PROTOKÓŁ.
W celu wygenerowania pliku PDF należy przejść do zakładki PROTOKÓŁ.
W celu wygenerowania pliku PDF należy przejść do zakładki PROTOKÓŁ.
W celu wygenerowania pliku PDF należy przejść do zakładki PROTOKÓŁ.
W celu wygenerowania pliku PDF należy przejść do zakładki PROTOKÓŁ.
W celu wygenerowania pliku PDF należy przejść do zakładki PROTOKÓŁ.